Totten
Bowden
Dubino Paper
Dubino Bibliography
Moskal
Raad
Waugh